Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Orličky
Orličky 190
561 55

465 649 229

zsorlicky@tiscali.cz

Zápis do MŠ proběhne 5.5.2021

 

K tomuto datu je třeba doručit žádost o přijetí.

Žádosti přijímáme od 2.5.2021 do 5.5.2021 do 15,30 hod.

K žádosti je třeba připojit kopii rodného listu, která musí

být součástí spisu.

 

Způsob doručení žádosti:

- datovou schránkou

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou (rozhodující je datum podání)

- podáním do školy

 

Evidenční list s potvrzením od lékaře je nutno dodat před nástupem dítěte do MŠ / září

 

 

 

           

                
Oznámení o rozhodnutí ředitelky školy k přijetí žáků do MŠ

  
  Registr. číslo :             
 
Poučení:  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve
lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení. Odvolání se podává u ředitele ZŠ a MŠ Orličky
a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.
Vyvěšeno dne
                                                         
               Mgr. Iveta Hocková,řed. školy